Leveransvillkor

Välkommen till IDD-Parts B.V.

Vi uppskattar ditt förtroende för oss. Vårt mål är att bygga bästa tänkbara relation med våra kunder där ömsesidigt förtroende är av yttersta vikt. Vi tar även dina rättigheter på yttersta allvar och gör allt som står i vår makt för att erbjuda kvalitet, service och priser som är så attraktiva som möjligt. Vi är helt medvetna om hur viktigt det är för dig att vara välinformerad och ha full överblick på vad du kan förvänta dig av oss. De villkor som specificeras nedan ger dig detaljerad information om om vad du kan förvänta dig när du lägger en order hos oss. När du handlar i vår onlinebutik godkänner du och respekterar våra regler, villkor och copyright avseende användningen av webbplatsen och de artiklar vi säljer i onlinebutiken. IDD-Parts vill göra affärer med dig på ett rättvist sätt. Vi gör vårt bästa för att beskriva alla artiklar så tydligt och entydigt som möjligt, vilket innefattar att vi använder bilder där så är möjligt. IDD-Parts gör sitt bästa för att lagerhålla och kunna erbjuda tillräckliga antal artiklar för att möjliggöra snabb leverans. Emellertid kan artiklar tillfälligt eller permanent varav slut i lager. IDD-Parts tar inget ansvar för den osannolika händelse att artiklar inte kan levereras.

Artikel 1 Tillämpbarhet
1.1 Alla produkterbjudanden från och avtal som ingås av med IDD-Parts omfattas av våra Allmänna försäljningsvillkor (nedan benämnda "Villkor"). Dessa villkor gäller inte tjänster, rådgivning, utbildning eller uthyrning.

1.2 När du godkänner våra produkterbjudanden eller lägger en order betraktas detta som att du godkänt tillämpligheten av våra villkor.

1.3 Produkter inbegriper artiklar som reservdelar, verktyg, tillbehör och andra produkter som säljs i vår onlinebutik.

1.4 Våra villkor regleras exklusivt enligt holländsk lag. Eventuella tvister mellan parterna (IDD-Parts och köparen) hänskjuts till vederbörlig domstol i Nederländerna.

1.5 Avsteg från våra villkor är endast möjliga genom skriftligt avtal.

1.6 Att lägga en order innebär köparen ingått ett juridiskt giltigt avtal med IDD-Parts.

1.7 IDD-Parts förbehåller sig rätten att annullera en order utan att uppge orsaker.

1.8 Fullständig eller partiell kopiering av innehåll i en nedskriven eller digital produkt är inte tillåtet utan IDD-Parts skriftliga medgivande.

Artikel 2 Artiklarnas priser
2.1 Alla erbjudande från IDD-Parts görs utan förpliktelser vi förbehåller oss rätten att ändra priser.

2.2 Priserna anges i euro och exklusive 21 % moms + plus miljöskatt om så är tillämpligt. Det är inte möjligt att tillhandahålla produkter från vår onlinebutik utan moms till europeiska (ej Hollands-baserade) företagskunder med momsregistreringsnummer. Det är endast möjligt om du beställer från oss direkt via e-post.

2.3 Priserna är exklusive frakt.

2.4 Priserna gäller enligt listan vid tiden för köpet på vår uppdaterade webbplats. Ett eventuellt erbjudande är giltigt till det datum det upphör.

2.5 IDD-Parts ansvarar inte för import- eller tullavgifter som ska erläggas till annat land än Nederländerna. Sådana avgifter ska betalas av köparen och beräknas av tullen i det aktuella landet.

Artikel 3 Beställningsprocedur
3.1 Du beställer de artiklar och kvantiteter du önskar i vår onlinebutik.

3.2 Villkor för leverans är att betalningen erläggs i förskott, vid beställningen, såvida inget annat överenskommits.

3.3 Beställningen skickas normalt två arbetsdagar efter att ordern lagts. Frakten sker på köparens risk.

3.4 Du kan även beställa direkt från oss (d.v.s. inte via onlinebutiken). Direktbeställningar görs via e-post. De beställda artiklarna skickas till dig via post eller annan leveranstjänst. Om du föredrar detta och vill slippa fraktkostnader kan du hämta din beställning från vårt Barneveld-lager.

3.5 Fraktkostnader beräknas utifrån vikt, se även avsnittet Frakt på vår webbplats.

3.6 Innan du lägger ordern kontrollera att du angett alla uppgifter korrekt och fullständigt.

Artikel 4 Betalning
4.1 Om du vill beställa och betala med en annan betalningsmetod, kontakta oss innan du lägger ordern. För mer information, mejla till info@iddparts.nl. Om du erbjuds alternativet att köpa på kredit måste betalningen göras inom åtta dagar. Det finns inget minimibelopp för en order.

4.2 Vid betalningsförsummelse förbehåller sig IDD-Parts rätten att upphäva eller säga upp avtalet (ordern) i fråga.

4.3 Om betalningen inte erläggs enligt betalningsvillkoren kommer du att vara betalningsskyldig från det datum då betalningen skulle ha erlagts. Från detta datum och framåt är du förpliktigad att erlägga en månatlig ränta om en (1) procent  av skuldbeloppet. Om du betalar efter att ha fått betalningspåminnelse från IDD-Parts debiteras du en administrativ avgift på 20 euro. Om IDD-Parts vidarebefordrar anspråket till en tredje part för inkasso kommer du även att debiteras inkassoavgift, vilket uppgår till minst 20 % av det utstående beloppet. IDD-Parts förbehåller sig rätten att, i stället för att debitera 20 % inkassoavgift, göra anspråk på de faktiska kostnaderna för en utomrättslig inkasso.

Artikel 5 Leverans av artiklar
5.1 Beställningen levereras så snart som möjligt efter att betalningen har bekräftats.

5.2 Beställningen skickas normalt inom en (1) arbetsdag efter mottagande av bekräftelse. Undantag från detta kan inträffa och beror delvis på tillgängligheten av den aktuella produkten. Inga rättigheter kan härledas från de leveranstider som anges ovan. IDD-Parts tar inget ansvar för förseningar av orsaker som ligger utom IDD-Parts kontroll, till exempel krig, terrorism, stridsåtgärder, problem med leveranskedjan, myndigheters åtgärder, naturkatastrofer och liknande. Vid den osannolika händelse att leverans enligt villkoren ej är möjligt så kommer köparen att informeras om detta. Om IDD-Parts inte kan garantera leverans inom rimlig tid har köparen rätt att avbeställa ordern. Alla eventuella betalningar återbetalas då .

5.3 Vid orderläggningen får du en faktura med moms.

5.4 Om du har beställt flera artiklar kan de grupperas eller skickas separat. IDD-Parts avgör det bästa fraktalternativet.

5.5 IDD-Parts förbehåller sig rätten att engagera tredje part för genomförandet av ordern.

5.6 Ägandet av artiklarna överförs så snart du erlagt betalning. Risken avseende artiklarna överförs till dig vid tidpunkten för leveransen. Leveranser sker utanför lager.

5.7 Leveranstid och fraktkostnader: I avsnittet Frakt på vår webbplats anger vi uppskattad leveranstid och fraktkostnader.

Artikel 6 Reklamationer och ansvar
6.1 Så snart din beställning levererats måste du kontrollera den. Om levererade artiklar inte motsvarar de du beställt har du tre (3) dagar på dig att informera oss om detta.

6.2 Om leveransen bevisligen inte överensstämmer med din order så kommer vi, efter att du returnerat artiklarna, ersätta dessa med de du beställt. Du måste returnera  felaktigt levererade artiklarna till IDD-Parts, såvida inget annat överenskommits. Vi kommer då att att ersätta de fraktkostnader du haft för att returnera den felaktiga försändelsen till oss.

6.3 Enligt den nederländska lagstiftningen för distansförsäljning har du rätt att returnera artiklar till oss inom sju (7) dagar om de inte uppfyller dina förväntningar utan att behöva uppge orsaken. Eventuella kostnader du kan ådra dig vid sådan retur kommer i så fall återbetalas till dig. Returnerade artiklar måste vara oskadade och oanvända och återsändas i sina originalförpackningar och eventuell skyddsplast. Fraktkostnader återbetalas till dig.

6.4 Retur av artiklar som skadats under transport eller skadats av annan orsak som ligger utanför vårt ansvarsområde accepteras inte eller återbetalas, se 5.6.

6.5 Även om vi gör allt för att förpacka ordentligt och förhindra skador kan vi inte ge några garantier.

6.6 Vi kan inte på något sätt hållas ansvariga för köparens användning av produkter som köpts i vår onlinebutik eller tänkbara konsekvenser av detta. Verktyg från oss är försedda med varningar angående risken med att använda dem. Verktyg har skarpa kanter och kan orsaka skador. Lämna aldrig verktygen obevakade och förvara dem säkert efter användning. Förvara verktygen utom räckhåll för barn.

6.7 Om du beslutar dig för att utöva din rätt att returnera en artikel är du berättigad till återbetalning inom 30 dagar efter att vi mottagit den returnerade artikeln och under förutsättning att artikeln inte är skadad, är oanvänd och returneras i sin originalförpackning och med eventuell plastfilm. Detta inkluderar inte eventuella fraktkostnader som vi ådragit oss.

6.8 IDD-Parts kan ej hållas ansvarsskyldig vid force majeure.

Artikel 7 Allmänna varningar
För att säkerställa säker installation, användning och underhåll av våra produkter måste du vidta ett antal försiktighetsåtgärder. För allas säkerhet måste du iaktta varningarna och instruktionerna i installationshandböckerna. I händelse av tveksamheter, kontakta din leverantör. Våra produkter kan bara installeras och underhållas av erfarna, kvalificerade tekniker som arbetar med industriportar och dockningssystem. Våra materiel är sålunda inte lämpliga för gör-det-självare eller tekniker under utbildning.

Artikel 8 Garanti
IDD-Parts målsättning är att leveransen till 100 procent ska överensstämma med din order. Trots alla våra kontroller är 100-procentig överensstämmelse inte alltid möjlig i praktiken. Eventuella fel kommer dock att korrigeras så snart som möjligt för att minimera eventuella olägenheter för dig och användaren. Det är därför av vikt att du informerar oss om eventuella brister du upptäckt (med uppgivande av artikelnummer) och ger oss möjlighet att erbjuda en lämplig lösning. IDD-Parts återbetalar kostnader som åsamkats tredje part endast om vi uttryckligen gett förhandstillåtelse för sådana utgifter. En eventuell återbetalning kommer alltid att baseras på faktiska taxor och reseavstånd som inte överstiger en timme.

Artikel 9 Slutligt tillägg
Dessa leveransvillkor gäller från 1 februari 2010. IDD-Parts B.V. är registrerat hos Eastern Netherlands Chamber of Commerce under registreringsnummer 08217619.